Game Gorilla Tour

Готови ли сте за KARE Gorilla Tour, ние даа!
Стартираме нашето турне на 17.07.2021/събота/ в София на бул. „Витоша“, където ви очакваме с нашата симпатична горила в автентичен размер на име Джейн и най-новия ни брой на познатото ви списание за дизайн ентусиасти Life is Style 2021/2022. И това не e всичко, всяка събота от 17.07 до 31.07.21 ще имате възможността да участвате за 5 KARE GIFT CARD на стойност 100лв.

Как?
Правилата са прости посещавате ни в събота на 17, 24 или 31.07.21 на бул. “Витоша“ 31,
правите си снимка или селфи с нашата горила, харесвате страницата на @kare_bulgaria в Инстaграм,
публикувате снимката, като пост или стори във вашия Инстаграм профил,
отбелязвате страницата на  @kare_bulgaria и готово вече участвате в играта!

Няма да пропуснем да споменем, че през август ще пуснем котва с Джейн и на морето,
като ще ви очакваме в прекрасната ни морска столица Варна и китния и любим Бургас.
За точни дати и повече информация, относно KARE Gorilla Tour ви следете страниците ни във Facebook I Instagram.

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

на Промоционална игра „Gorilla Tour Giveaway“  I. Организатор на играта и официални правила на рекламната кампания

1.1. Промоционалната игра „ Gorilla Tour Giveaway“ („ Играта“) се организира и провежда от „Каре България“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1592, ул. „Капитан Димитър Списаревски“ № 24 („ Организатор“). Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта (наречени тук по-долу „ Правилата“).

1.2. С участието си в тази Игра, участникът заявява, че е запознат с настоящите Официални правила и се съгласява да ги спазва.

1.3. Правилата са изготвени съгласно изискванията на българското законодателство. Правилата ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта на Интернет адрес на сайта ( https:// kare .bg/ ) на Организатора в категория „Връзки“, подкатегория: „Регламенти за промоция .

1.4. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Правилата, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на Интернет адрес https:// kare .bg/ .

1. 5 . Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт“ по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт“ по чл. 2 ал. 1 от Закона за хазарта, тъй като в нея липсва залог и нито един от участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането й не се изисква разрешение от Национална агенция за приходите.

1.6. Участието в Играта е напълно доброволно.


  II. Място на провеждане на промоцията

2. Промоцията се организира на територията на Република България и се провежда в социалната мрежа Instagram ( https :// www . instagram . com / ).

 

III. Продължителност на промоцията

3. Играта се провежда в периода от 14 часа на 17.07.2021 г. до 23:59 часа на 31.07.2021 г. включително.

 

  IV. Изисквания за участие в Играта

4.1. Право на участие в Играта имат само физически лица, навършили 18-годишна възраст, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение, имат настоящ адрес на територията на Република България и са се запознали и приемат настоящите правила за участие в Играта, публикувани в уеб-страницата на Организатора – https:// kare .bg/ .

4.2. В Играта нямат право на участие служителите на Организатора, рекламните агенции, свързани с Играта, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

4.3. Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира Участници.

4.4. Организаторът си запазва правото да изключи без предварително уведомление всеки участник, който действа недобросъвестно, или нарушава тези Правила, или предизвика основателни подозрения за неправилно използване на данни.


V . Участието не е обвързано с покупка

5. Участието в настоящата Игра не изисква извършването на каквато и да е покупка на стоки и продукти, продавани от Организатора, нито понасянето на каквито и да е допълнителни разходи от страна на участниците и печелившите.

 

VI. Участие в промоцията и механизъм

6. За да участва в Играта, е необходимо през периода на Играта посочен в т. 3 по-горе лицето:

i ) Да последва страницата на Организатора в Instagram , а именно @kare_bulgaria;

ii ) Да си направи снимка с Деко фигура Little Monkey , разположена от Организатора на бул. „Витоша“ № 37;

iii ) Да качи снимката като история („ story “, публикация с публичност 24 часа) или като публикация в профила си в Instagram ;

iv ) Да отбележи страницата на Организатора в Instagram в качената история или публикация и да постави хаштаг #karebulgaria.

6.1. Всеки потребител участва еднократно в Играта независимо от броя качени истории и/или снимки, които е публикувал. Всеки потребител може да спечели само една награда.

6.2. Деко фигурата Little Monkey ще бъде поставена от Организатора в гр. София, бул. „Витоша“ № 37 на 17.07.2021 г., 24.07.2021 г. и на 31.07.2021 г. от 14 до 19 часа на всеки един от трите дни.

6.3. Изискване за участие е профилът на съответното лице в Instagram да бъде настроен като публичен, с цел публикациите, с отбелязване на @ kare _ bulgaria и с посочения задължителен # karebulgaria да са видими за Организатора, за да може последният да идентифицира лицата, пожелали да участват в Играта.

6.3. Публикуваното от Участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и/или неприлични думи, изрази, изображения и др. Организаторът си запазва правото да одобрява публикуваните от Участниците истории и/или снимки, свързани с участието им в тази Игра и на които е отбелязан профилът на Организатора в Instagram . Организаторът има право да сваля от Instagram страницата на @kare_bulgaria всеки коментар, отговор на коментар, изображение и др., респективно да дисквалифицира като отговарящи на условията на Играта публикувани от Участниците истории и/или снимки, които по негово усмотрение нарушават горните изисквания или тези Официални правила.

 

VII. Описание и разпределение на наградите

7.1. С изпълнението на изискванията по т. 6 по-горе, всяко лице има право да участва в тегленето на следните награди:

- 5 (пет) подаръчни карти („gift cards“), съществуващи в шоурума на KARE Sofia в гр. София, бул. „Околовръстен път“ № 257, oт бранда KARE с предварително заредена сума от 100 (сто) лв.

Подаръчните карти („gift cards“) могат да бъдат използвани само във физическите шоуруми на КАRE на територията на град София. Подаръчните карти („gift card s “) не могат да бъдат използвани в онлайн магазина на „Каре България“ ЕООД.

7.2. Разпределението на наградите ще се извърши на лотариен принцип, като ще бъдат изтеглени 5 (пет) печеливши участника и 5 (пет) резерви.

7.2.1. Тегленето на 5-те награди ще се проведе на 4/08/2021 г. в офиса на Организатора в гр. София.

7.2.2. Тегленето на печелившите участници, ще се извършва измежду всички лица, изпълни изискванията за участие в Играта на случаен (лотариен) принцип чрез специализиран софтуер.

7.2.3. Лотарийното теглене се извършва в присъствието на комисия в състав от трима членове, назначена от Организатора. Комисията удостоверява законосъобразността на тегленето, както и съответствието с настоящите правила. За констатациите си Комисията съставя протокол, който се подписва от всички членове.

7.2.4. Ще бъдат направени 10 лотарийни тегления за 5-те награди. В случай че някой от 5-мата победители от първото теглене, не е в състояние по каквато и да било причина да се възползва от наградата, то съгласно посочените в този документ правила и условия съответният победител ще бъде заместен от победителя, изтеглен при 6-о, 7-о, 8-о, 9-о и 10-о тегления.

7.2.5. Всички награди са персонални за участниците и не могат да бъдат преотстъпвани и да се разменят срещу други заместващи услуги, стоки или паричния им еквивалент. Продажбата на наградите на трети лица е забранена.

7.3. Организаторът, се задължава при необходимост да декларира дохода от спечелената награда и да внесе дължимия окончателен данък от името на съответните печеливши участници в законоустановения срок по чл. чл. 65, ал. 7 от ЗДДФЛ с декларация по чл. 55, ал. 1 от същия закон.

7.4. Изтеглените печеливши участници ще бъдат публикувани в коментар и стори на Instagram страницата на @kare_bulgaria, на Facebook страницата на KARE Sofia, както и на www.kare.bg в категория „Връзки“, подкатегория „Регламенти“ на 05.08.2021 г.

 

VIII. Условия и ред за получаване на наградата

8.1. При проверка изпълнение на условията за получаване на наградата, всеки от печелившите участници е длъжен да предоставя верни данни относно имената и данните си за контакт. Награда може да получи само участник, който се легитимира с валиден документ за самоличност.

8.2. В срок от 5 работни дни от изтеглянето на печелившите участници, Организаторът се свързва с всеки един от тях чрез профила им в Instagram , с който са участвали в Играта, като им изпраща лично съобщение с посочване, че съответният участник е бил изтеглен като печеливш или като резерва и с искане за предоставяне на телефонен номер и имейл адрес, на които Организаторът може да се свърже с изтегления печеливш, респ. резерва в случай че някой от печелившите не отговаря на изискванията за получаване на наградата.

В случай че лицето, изтеглено като печеливш, не отговори на изпратеното му съобщение в срок от 48 часа от изпращането на съобщението, Организаторът изключва съответния участник от списъка с печеливши и се свързва със следващата по ред резерва, изтеглена по реда на т. 7.2.4 по-горе.

8.3. След като печелившият участник предостави своите телефонен номер и имейл адрес, Организаторът се свързва с участника на посочения телефонен номер за потвърждаване, че участникът желае да получи наградата и за уточняване на условията около нейното получаване.

В случай че печелившият участник не отговори на три последователни обаждания, направени в рамките на един работен ден през интервал от време между всяко от обажданията поне 3 часа, Организаторът изключва съответният печеливш участник от списъка с печелившите участници и се свърза със следващата по ред изтеглена резерва.

8.4. За да получи наградата си, печелившият участник следва да се легитимира с валиден документ за самоличност, като предостави попълнена и подписана от него декларация по образец, изпратена му от Организатора, съдържаща минимално необходимите данни за проверка на валидността на посочения документ за самоличност. Организаторът изпраща образеца на декларация на посочения от печелившия участник имейл адрес.


8.5. След уточняване на условията за получаване на наградата по телефона, Организаторът изпраща образеца на декларация на посочения от печелившия участник имейл адрес, заедно с инструкции за нейното попълване и изпращане, с която декларация съответният участник декларира, че отговаря на условията на настоящата игра за участие и получаване на наградата, а именно:

- че е запознат и съгласен с Официалните условия на Играта и правилата за поверителност и обработка на личните данни;

- е лице, навършило 18-годишна възраст;

- не е поставено под ограничено или пълно запрещение;

- не е лице, свързано с Организатора, рекламните агенции, свързани с Играта, както и с членове на семействата на всички посочени лица (деца, родители и съпрузи).

8.6. Към текста на декларацията по образец, печелившият участник следва да посочи и адрес на територията на Република България, на който желае да получи спечелената награда.

8.7. В срок от 5 работни дни от получаване на декларацията по образец по имейл, печелившият участник следва да я попълни, подпише, постави датата, на която я е подписал и да я изпрати в оригинал по куриер или поща за сметка на Организатора до седалището на Организатора, а именно в гр. София, 1592, ул. „Капитан Димитър Списаревски“ № 24, тел. 0 2 460 71 62

Наред с изпращането по куриер и в същия срок, печелившият участник следва да изпрати сканирано копие или снимка на попълнената и подписана от него декларация на имейл адреса на Организатора – marketing @ kare . bg

8.8. В срок от 7 работни дни от получаване на декларацията в оригинал, Организаторът проверява валидността на посочения от печелившия участник документ за самоличност и при липса на нередовности уведомява участникът по телефон и имейл, че отговаря на условията за участие в Играта и получаване на наградата.

8.9. В срок от 5 календарни дни от потвърждението по т. 8.8., Организаторът ще изпрати на посочения от печелившия участник адрес спечелената предметна награда – подаръчна карта на стойност 100 лв.

8.10. Организаторът има право служебно (по своя инициатива) с всички възможни и позволени от правото технически способи да проверява и установява нарушения на правилата за участие. Организаторът има право да отстрани от участие в Играта участник, за който се установи, че не отговаря на условията за участие в Играта или е нарушил по-друг начин настоящите правила.

 

IX . Защита на личните данни

9.1. С участието си Играта, участниците дават изрично своето съгласие:

9.1.1. Организаторът да има право по своя преценка, за периода на кампанията, да използва снимки, видеа, истории и др. материали, изпратени във връзка с провеждането и/или участието в играта.

9.1.2. С изпълнение условията по кампанията и участието си в играта, снимковите и видеоматериали, заснети по време на връчване на всяка от наградите, да бъдат използвани от Организатора с рекламно-информативни цели, във всички използвани от него рекламни канали, за което Организаторът не дължи възнаграждение на участника. 

Участниците декларират, че с участието си в Играта предоставят личните си данни доброволно като необходимо условие за участие в нея.

9.2. Организаторът се задължава да спазва приложимото законодателство относно защитата на личните данни, събрани по време на Играта.

9.3. Участието в Играта е изцяло доброволно. В случай че дадено лице не желае Организаторът да обработва личните му данни, това лице не следва да участва в Играта.

9.4. С участието си в настоящата Играта участниците декларират, че са се запознали с правилата за поверителност на Играта и са наясно с последиците във връзка с обработката на личните им данни.

9.5. Печелившите участници от Играта дават изричното си съгласие за използване на техните имена и изображения в качеството на победители от страна на Организатора.

9.6. Участниците се съгласяват, че Организаторът може да се свързва с тях или да им предоставя търговски съобщения и рекламни материали за бъдещи томболи и промоции. Участникът има право да откаже да получава последващи информационни кампании за актуални или предстоящи промоции, инициативи и други съобщения в полза на потребителя по всяко време.

 

X . Прекратяване на Играта

10.1. В случай на непредвидени обстоятелства, които Организаторът не е в състояние да преодолее, същият си запазва правото да прекрати едностранно Играта и нейното провеждане и финализиране чрез съответно оповестяване в този смисъл, в случай на съществено нарушение на или злоупотреба с Правилата, или при възникване на форсмажорни обстоятелства.

10.2. В случай на такова прекратяване на участниците не се дължи компенсация.

 

XI . Отговорност

11.1. Организаторът не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при неспазени срокове съобразно тези Правила или по други подобни поводи, както и за непечеливши претенции, които възникват след действителното раздаване на наградите.

11.2. Организаторът не носи отговорност в случай на форсмажорни обстоятелства, които могат да възпрепятстват печелившите участници да се възползват от част или от цялата награда. Ако поради форсмажорни причини, Организаторът трябва да отложи, да промени, да анулира или да повтори Играта, то това ще бъде съобщено възможно най-рано от Организатора на интернет страницата му, където са публикувани Правилата на Играта, както и на печелившите участници по телефона и по имейл.

11.3. Тези Правила остават валидни дори след изтичането на срока на тази Игра и ще се считат за обвързващи както за участниците, така и за Организатора.

11.4. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на Участника по време на участието му в настоящата Игра.

11.5. Организаторът не носи отговорност за забава, промени, смущения, отменяне, отклонения, заместване или невъзможност за употреба на наградата в следствие на официални празници или други обстоятелства, които биха могли да възпрепятстват използването на наградата.

11.6. Организаторът на Играта си запазва правото да премахва всякакво съдържание, генерирано от Участниците и трети лица, което смята за неподходящо, неуместно и несъвместимо със съответната Игра. Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно или несъответстващо на правилата за отговорна търговска комуникация. Организаторът може да дисквалифицира съответния автор на подобно съдържание. В тези случаи решението на Организатора на Играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане. Организаторът не носи отговорност за смисъла, достоверността и сигурността на съдържанието, генерирано от Участници в Играта и трети лица, както и за евентуално настъпили неблагоприятни последици за Участници в томболите и трети лица във връзка с такова съдържание.


XII . Съдебни спорове

12. Всякакви потенциални спорове между Организатора и участниците в тази Игра следва да се решават по взаимно съгласие или, в случай, че такова решение не е възможно - пред компетентните български съдилища, съгласно правилата за местна и родова подсъдност.

 

XIII. Други

13.1. За избягване на всяко съмнение, участието в Играта означава, че участникът приема условията на Играта така, както те са определение в тези Правила.

Организаторът си запазва правото да прави промени и/или последващи допълнения към тези Правила, включително и по отношение на наградите в Играта, стига всички такива промени да са разумни и да не вредят на интересите на участниците или да не предоставят неоправдани предимства на някои от тях, и да са съобщени по подобаващ начин на участниците чрез публикуване на уебсайта на Организатора.

13.2. В случай на поява на каквито и да е обстоятелства, които не са уредени от тези Правила, Организаторът си запазва правото да добавя всякакви разяснения на по-късен етап.

14. Описаната по-горе Игра по никакъв начин не е спонсорирана, администрирана или свързана с Instagram.

15. Всяко използване на фалшива онлайн идентичност и/или създаване на фалшиви профили в Instagram при участие в инициативи се счита за нарушение на Официалните правила. Организаторът на Играта си запазва правото да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление на Участници, които нарушават Официалните правила по какъвто и да било начин. Дисквалифицираните Участници губят правото да получат награда от провежданите инициативи. В тези случаи решението на Организатора на Играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

16. Участниците се съгласяват, че носят отговорност за всички материали и информация, подадени от тях към страницата на @kare_bulgaria, включително по отношение на тяхната законност, достоверност, автентичност и запазени права. Участниците нямат право да публикуват на страницата, да разпространяват или да публикуват по друг начин посредством страницата никакви материали и информация, чието съдържание е клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права. Същото важи за съдържание, което би могло да бъде осъдително, да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети лица, да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон.

Организаторът си запазва правото да изтрива качена информация и материали, чието съдържание прецени, че няма отношение по темата и концепцията на Играта, в т.ч. клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права. Същото важи за съдържание, което би могло да бъде осъдително, да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети лица, да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон.

17. С приемането на настоящите Официални правила Участниците се съгласяват, че за ползването на техните лични данни, снимка, друга информация и материали, предоставени от тях във връзка или по повод на Играта, Организаторът не предоставя и не дължи каквато и да е компенсация или възнаграждение.

18. С приемането на настоящите Официални правила Участниците потвърждават и се съгласяват, че предоставените от тях снимки, данни или друга информация във връзка или по повод на Играта не са обект на интелектуална собственост, авторски права и други производни или свързани на тях права на трети лица. Участниците се съгласяват, че няма да претендират като титуляри на подобни права за заплащане от Организатора на каквато и да е компенсация или възнаграждение в тази връзка.

Настоящите условия ще бъдат публично достъпни през целия период на Играта на уеб-страницата на Организатора  –  https://kare.bg/. За възникнали въпроси във връзка с условията на Играта, моля пишете ни на marketing @ kare . bg

Тези правила са утвърдени от Организатора на играта на 16.07.2021 г.

Този сайт използва бисквитки (cookies) за подобряване на неговата ефективност. Продължавайки да използвате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитките, съгласно нашата Политика за употреба на бисквитки. Научете повече. Разбрах

Във връзка с регламент 2016/679 приехме новаполитика за поверителност - защита на личните данни. Научи повече